અમે આપને કેવી રીતે મદદ કરી શકીએ ?

Custom Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ફીચર્ડ લેખ

કંપન આયસોલેશન

આધુનિક મશીનરી અને સાધનોની ડિઝાઇન અને કામગીરી સંબંધિત અપેક્ષાઓ વધતી જ જઈ રહી છે. તેની સાથે જ મશીન ચાલતું હોય ત્યારે પ્રસારિત થતાં કંપનો અને તેના કારણે મશીન/કાર્યવસ્તુમાંથી પેદા થતો અવાજ નિયંત્રણમાં રા

કંપન આયસોલેશન

સ્પેશલ ટૂલ

કોઈપણ ઉદ્યોજક માટે ઉત્પાદકતા વધારવી હોય, તૈયાર યંત્રભાગની કિંમત ઘટાડવી હોય, આવર્તન સમયમાં બચત કરવી હોય, તો સ્પેશલ ટૂલ વાપરવાનો વિકલ્પ ખુલ્લો હોય છે. તેની પાછળનો તર્ક અને તકનીકી ઉદાહરણ સાથે સમજાવતો લેખ.

સ્પેશલ ટૂલ

ઇન્ટિગ્રેક્સ આય સિરીઝ એક મલ્ટીફંક્શનલ મશીન

વાહન ઉદ્યોગમાં વિવિધ જટિલ યંત્રભાગોની જરૂરિયાત હોય છે. એના યંત્રણકાર્યમાં એક જ યંત્રભાગ બનાવવા માટે વિવિધ મશીનો પર કામ કરવું પડે છે. તે કારણે કામ માટે લાગતો સમય વધે છે અને જરૂરી ચોકસાઈ મેળવવામાં મુશ્કેલી થાય છે. મઝાક કંપનીએ તેના ઉપાય તરીકે ઈન્ટિગ્રેક્સ આય સીરીઝ મલ્ટિફન્ક્શનલ ટર્ન મિલ મશીન વિકસિત કર્યું છે. તેની માહિતી આપતો લેખ.

ઇન્ટિગ્રેક્સ આય સિરીઝ એક મલ્ટીફંક્શનલ મશીન
Untitled Document